Ochrana osobních údajů

I. Obsah a účel dokumentu

  1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.yespreklady.cz, našimi klienty a zájemci o naše služby.
  2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás (subjekty údajů) s Vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.
  3. Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete, a proto již nyní postupujeme při zpracování osobních údajů nejen podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ale nakládání s osobními údaji přizpůsobujeme i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů, které vstupuje v účinnost 25. 5. 2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR.

Obsah, který na vás v tomto dokumentu čeká:
I. Obsah a účel dokumentu
II. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?
III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?
IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?
V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám
VI. Informace o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů
VII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

II. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

YES – překlady a tlumočení, s.r.o., IČ: 26413698, se sídlem Horova 20171/12, 360 01 Karlovy Vary (dále jen „Správce“) jsme zapsaní v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. C18641

kontaktní e-mail: preklady@yespreklady.cz, kontaktní telefon: +420 777 133 862, naše webové stránky: www.yespreklady.cz

III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na našich webových stránkách, uvedením údajů do zřízeného uživatelského účtu na našem webu, poskytnutí údajů při sepsání zakázky na překlad či tlumočení a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací zakázek (tj. v souvislosti s poskytnutím našich služeb), při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, e-mailem nebo jinými komunikačními prostředky (např. sms zprávy, zprávy v aplikacích typu skype, FB messenger, WhatsApp).

Zpracováváme i údaje, které sami zveřejníte na internetu a zejména na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, LinkedIn) a údaje z veřejných rejstříků (zejména pro uvedení či kontrolu Vašich identifikačních údajů např. pro vystavení faktur či jiných dokumentů souvisejících zejména s realizací zakázky).

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít Váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem.

Údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně. V některých případech bychom Vám bez poskytnutí údajů nebyli schopni dodat objednaný překlad (např. pokud jej máme zaslat na konkrétní poštovní či e-mailovou adresu a tu byste neuvedli) anebo poskytnout službu (např. pro zajištění tlumočení např. při svatebním obřadu jsou určité vstupní údaje nezbytné), na to Vás vždy předem upozorníme. Povinně nám údaje poskytujete pouze v případech, kdy tak přímo ukládá zákon.

Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“, anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.


A. Běžné osobní údaje, které zpracováváme:

Jméno, příjmení, titul, adresa, IČ, telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresu, cookies, informace o tom, jakou službu jste si u nás objednali, informace o tom, jaké služby jsme Vám poskytli.


B. Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“ osobní údaje), které zpracováváme:

Nezpracováváme žádné zvláštní kategorie osobních údajů.


IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu
opravňuje?

A. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

Abychom s Vámi mohli uzavřít objednávku/smlouvu a dodat Vám Vámi objednané služby a vést i s tím související komunikaci s Vámi, zpracováváme tyto běžné osobní údaje: jméno, příjmení, titul, adresa, IČ, telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresu, cookies, informace o tom, jakou službu jste si u nás objednali, informace o tom, jaké služby jsme Vám poskytli.

Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Takovou povinností z naší strany je řádné zpracování zakázky na základě uzavřené objednávky/smlouvy mezi námi a Vámi. Přitom nemusí jít vyloženě o objednávku/smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsanou. Může jít např. i o objednávku/smlouvu uzavřenou ústně, po telefonu nebo vyplněním a odesláním poptávkového/objednávkového formuláře na webových stránkách a naším potvrzením takové objednávky.

K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.

 

B. Zpracování osobních údajů pro splnění povinnostíz účetních, daňových a dalších právních
předpisů

Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví.

Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

 

C. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby

Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informujeme o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme:

Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených objednávek/smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření objednávky/smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje z objednávek/smluv a naší vzájemné komunikace.

Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání případných obchodních sdělení budeme zpracovávat tyto osobní údaje našich klientů: jméno, příjmení, e-mailovou adresu. Zasílání obchodních sdělení na Váš e-mail můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit kliknutím na odkaz v mailu uvedený.

 

D. Zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu

Pokud nám udělíte svůj souhlas, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje k zasílání nabídky našich služeb. Vášsouhlas budeme k tomuto zpracování potřebovat v případě,že nejste naším klientem. Před tím, než nám Váš souhlas udělíte, budeme vás informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé Vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu (viz pod písmeny A až C výše), budeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání Vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující účetní, advokátní kancelář(e), poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací. Se zpracovateli máme uzavřené písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby Vaše údaje zůstaly v bezpečí. Aktuální seznam zpracovatelů bude na vyžádání předložen.

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

VI. Informace o dalších Vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

A. Právo na přístup k osobním údajům

Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

 

B. Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

 

C. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

 

D. Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů.

 

E. Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

 

F. Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

 

G. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

VII. Další důležité informace pro uplatnění Vašich práv

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mailu preklady@yespreklady.cz Zprávou na tento e-mail nebo zasláním písemného požadavku na naši adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit Vaše práva, o kterých píšeme v článku VI. Jen si dovolujeme upozornit, že pro účely ověření toho,že požadavek je uplatněn opravdu přímo Vámi, Vás můžeme poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách www.yespreklady.cz. Toto znění je účinné od 1. 5. 2018.